wishato

سوری شیردل

تجریش

من یه خرداد ماهی آروم هستم که همیشه دنبال آرامشم

۳ آرزو

ایجاد کرده

۱۷۳ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۳) حمایت‌ها (۱۷۳) دنبال کنندگان (۸۵) دنبال کرده (۵۲)