من و همسرم متولد67هستیم 4ساله ازدواج کردیم یه بچه هم داریم و با همه گرفتاریا کنار هم هستیم

۱ آرزو

ایجاد کرده

۵ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۵) دنبال کنندگان (۱۷) دنبال کرده (۹)