; پروفایل دختر کرد
wishato

دختر کرد

شیراز

نیمچه خیاط خوابگاهی

۲۸ آرزو

ایجاد کرده

۳۰ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲۸) حمایت‌ها (۳۰) دنبال کنندگان (۲۳) دنبال کرده (۹۷)