همیشه با سختیها جنگیدم .صبوری را یاد گرفتم.هیچوقت نا امید نمیشم

۱ آرزو

ایجاد کرده

۶۴ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۶۴) دنبال کنندگان (۳۹) دنبال کرده (۵۵)