wishato

📸عکاس باشی📸

شریفیه

دانشجوی دانشگاه شهید بابایی قزوین رشته نرم افزار

۲ آرزو

ایجاد کرده

۵۲ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲) حمایت‌ها (۵۲) دنبال کنندگان (۸۸) دنبال کرده (۶۸)