فرزاد خسروجردی

سبزوار

با سلام فرزاد خسروجردی هستم ۱۷ ساله 😁

۰ آرزو

ایجاد کرده

۵ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۰) حمایت‌ها (۵) دنبال کنندگان (۱۴) دنبال کرده (۵)
Place holder icon

فرزاد خسروجردی هنوز آرزویی ثبت نکرده.