wishato

پگاه فطرس

تهران

دختری با آرزوهای کوچک

۲ آرزو

ایجاد کرده

۵۶ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲) حمایت‌ها (۵۶) دنبال کنندگان (۷۱) دنبال کرده (۸۵)