wishato

چترامید

اهواز

ما یه تیم هستیم که داریم یه کار خیلی بزرگ انجام میدیم ولی با کمک شما ، و قطعا بدون شما شدنی نخواهد بود مطمئنم خیر و برکتش رو در تک تک لحظه هاتون حس خواهید کرد

۱ آرزو

ایجاد کرده

۲ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۲) دنبال کنندگان (۵) دنبال کرده (۲)