; پروفایل غزل

۶ آرزو

ایجاد کرده

۴۲۴ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۶) حمایت‌ها (۴۲۴) دنبال کنندگان (۳۱) دنبال کرده (۷۳)