wishato

الهه سادات

ورزنه

یک دختر روستایی خوشگل که ارزو های زیادی داره.

۲ آرزو

ایجاد کرده

۲۸ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲) حمایت‌ها (۲۸) دنبال کنندگان (۷۰) دنبال کرده (۲۱۰)