wishato

میشه حمایتم کنید

تهران

۲۳۵ نفر دنبال‌کننده

۱۳۳۱ نفر دنبال‌کرده

توکلمون برخداست

۱۷ آرزو

ایجاد کرده

۷۴۳ آرزو

حمایت کرده
آرزوها حمایت ها دنبال کنندگان (۲۳۵) دنبال کرده (۱۳۳۱)