wishato

علی جاهد

تهران

دانشجوی ارشد کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

۰ آرزو

ایجاد کرده

۸ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۰) حمایت‌ها (۸) دنبال کنندگان (۹) دنبال کرده (۲۷)
Place holder icon

علی جاهد هنوز آرزویی ثبت نکرده.