سمانه خادمی

کیش

من یه دانشجوی گرافیک عاشق عکاسی ام!

۰ آرزو

ایجاد کرده

۱۵ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۰) حمایت‌ها (۱۵) دنبال کنندگان (۲۱) دنبال کرده (۰)
Place holder icon

سمانه خادمی هنوز آرزویی ثبت نکرده.

Place holder icon

سمانه خادمی هنوز کسی را دنبال نکرده.