من دانشجوام ميخوام در كنار درسم دوره هاى گريم رو برم و كمك خرج تحصيلم باشم اميدوارم با لطف شما بخشى از ارزوى من هم براورده بشهت

۱ آرزو

ایجاد کرده

۴۰ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۴۰) دنبال کنندگان (۳۳) دنبال کرده (۱۰)