; پروفایل فتانه
wishato

فتانه

شاهدشهر

ای قلب در به در از یاد مبر که ما من و تو عشق را رعایت کرده ایم، از یاد مبر که ما من و تو انسان را رعایت کرده ایم

۲۰ آرزو

ایجاد کرده

۶۳۳ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲۰) حمایت‌ها (۶۳۳) دنبال کنندگان (۴۷) دنبال کرده (۷۱)