wishato

حانیه باقری

مشهد

ساکن مشهد، دانشجو، یه خواهر و یه برادر دارم، فرزند آخرم، پدر ندارم، بیکارم هستم البته در جستجو کار

۱ آرزو

ایجاد کرده

۱۰۴ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۱۰۴) دنبال کنندگان (۱۸) دنبال کرده (۰)
Place holder icon

حانیه باقری هنوز کسی را دنبال نکرده.