امیرحسن امینی

بابلسر

من 26 سالمه . رشته مهندسی نقشه برداری خوندم ... عاشق موزیک و خوانندگی - عاشق ایجاد حس خوب تو دل دیگران - عاشق مادرم....

۱ آرزو

ایجاد کرده

۹ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۹) دنبال کنندگان (۱۶) دنبال کرده (۱۷)