من حامد ۱۶ ساله از تهران پایه دهم رشته کامپیوتر هستم

۱ آرزو

ایجاد کرده

۳۲ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۳۲) دنبال کنندگان (۳۳) دنبال کرده (۷۴)