wishato

شیما بیات

اصفهان

دختر یه خانواده فرهنگی هستم و به تازگی ازدواج کردم و در حال تکمیل جهیزیه هستم و خیلی دوست دارم هم نوع خودم را حمایت کنم و اینکه بدونم قلب هایی هستند که به حمایت منم می ایند.

۴ آرزو

ایجاد کرده

۲۴۹ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۴) حمایت‌ها (۲۴۹) دنبال کنندگان (۳۷) دنبال کرده (۲۳)