wishato

حمید فراهانی

تهران

چه بگویم نگفته هم پیداست

۳ آرزو

ایجاد کرده

۴ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۳) حمایت‌ها (۴) دنبال کنندگان (۲۴) دنبال کرده (۷)