من 18 سالم هست و دانش آموز پایه 11 هستم ودر جنوب کشور در استان بوشهر زندگی میکنم

۱۱ آرزو

ایجاد کرده

۱۹۸ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱۱) حمایت‌ها (۱۹۸) دنبال کنندگان (۲۲۹) دنبال کرده (۶۰۸)