عاشق هنر-عکاسی-معماری کلی رویاهای بزرگ‌تو سرم دارم که تلاش میکنم برسم بهشون دوست دارم وقتی موفق شدم،باعث موفقیت دیگران هم بشم:) برای دیگران آرزوهای خوب کنیم :)

۳ آرزو

ایجاد کرده

۳۵۹ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۳) حمایت‌ها (۳۵۹) دنبال کنندگان (۵۴) دنبال کرده (۲۳)