wishato

پردیس اسماعیل نژاد

کرج

یه دختر که از بچگی با مادربزرگش زندگی میکنه ❤

۳ آرزو

ایجاد کرده

۳۵۷ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۳) حمایت‌ها (۳۵۷) دنبال کنندگان (۹۳) دنبال کرده (۷۳)