wishato

مهدی قاسمی

دورود

یه دختر دارم شاه نداره صورتی داره ماه نداره

۰ آرزو

ایجاد کرده

۳ آرزو

حمایت کرده
آرزوها حمایت ها دنبال کنندگان دنبال شوندگان
Place holder icon

مهدی قاسمی هنوز آرزویی ثبت نکرده.