wishato

بیتا شاهی

تهران

عاشق سفر کردن بدون هزینه هستم یعنی هیچهایک

۲ آرزو

ایجاد کرده

۲۴ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲) حمایت‌ها (۲۴) دنبال کنندگان (۶۸) دنبال کرده (۳۹)