; پروفایل غزل هستم
wishato

غزل هستم

شیراز

دانشجو ی هنرمنری ک با دستسازه هاش خرج تحصیلشو میده امیدوارم به هدفم برسم

۲۰ آرزو

ایجاد کرده

۲۰۹ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲۰) حمایت‌ها (۲۰۹) دنبال کنندگان (۴۰) دنبال کرده (۲۰۶)