; پروفایل غزل هستم
wishato

غزل هستم

شیراز

دانشجو ی هنرمنری ک با دستسازه هاش خرج تحصیلشو میده امیدوارم به هدفم برسم

۲۱ آرزو

ایجاد کرده

۲۱۲ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲۱) حمایت‌ها (۲۱۲) دنبال کنندگان (۴۹) دنبال کرده (۲۱۳)