; پروفایل Samin sheikhi

ثمین هستم با ث دانشجوی مهندسی پزشکی دنبال هدف هام...

۱ آرزو

ایجاد کرده

۳۲ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۳۲) دنبال کنندگان (۳۹) دنبال کرده (۳)