عاشق مطالعه و برنامه نویسی هستم. یه دختر اهل فلسفه و در عین حال شوخ طبع و یکم خجالتی.

۵ آرزو

ایجاد کرده

۱۵۰ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۵) حمایت‌ها (۱۵۰) دنبال کنندگان (۲۲۹) دنبال کرده (۵۰۱)