من فائزه ام. دانشجوی دندون پزشکی دانشگاه گرگان و یه عاشق💜

۱ آرزو

ایجاد کرده

۶۱ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۶۱) دنبال کنندگان (۶۰) دنبال کرده (۳۰)