wishato

ویرجینیا ولف

کمال شهر

دانشجوی تئاتر ولی در حال حاضر کارم تولید محتوا برای جامعه مجازی

۴ آرزو

ایجاد کرده

۴۵ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۴) حمایت‌ها (۴۵) دنبال کنندگان (۴۱) دنبال کرده (۴)