من 15 سالمه و امیدوارم ما ویشاتویی ها با کمک هم به همه ارزو هامون بررسیم

۳ آرزو

ایجاد کرده

۲۶۸ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۳) حمایت‌ها (۲۶۸) دنبال کنندگان (۱۴) دنبال کرده (۴)