wishato

مینا واحدی

مشهد

از بچگی آرزوهای کوچکی داشتم اما هیچ وقت بهشون نرسیدم کمکم کنید برای اولین بار به آرزوی کوچکم برسم دوستون دارم با امید آرزوهای خوب واستون

۳ آرزو

ایجاد کرده

۱۱۶ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۳) حمایت‌ها (۱۱۶) دنبال کنندگان (۵۳) دنبال کرده (۶۴)