من از ۱۵ سالگی روی پای خودم ایستادم‌زندگی سختی نداشتم. آرزوی بزرگی هم ندارم. اما همین آرزوهای کوچیک میتونه من و به آرز وهای بزرگ برسونه

۵ آرزو

ایجاد کرده

۱۲۸ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۵) حمایت‌ها (۱۲۸) دنبال کنندگان (۱۹۲) دنبال کرده (۴۶۲)