یک دختر پر انرژی که برای رسیدن به همه آرزوهاش تلاش میکنه و شعارش اینه: ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند. :)

۱ آرزو

ایجاد کرده

۳۵ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۳۵) دنبال کنندگان (۵۶) دنبال کرده (۳۸)