; پروفایل علیرضا
wishato

علیرضا

قایم شهر

شاید نابغه ای که امکانات نداشته فقط...

۱۴ آرزو

ایجاد کرده

۴۱۳ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱۴) حمایت‌ها (۴۱۳) دنبال کنندگان (۷۲) دنبال کرده (۲۴۹)