; پروفایل SYS

یه آدم عاشق تکنولوژی و وسایل الکترونیکی

۲ آرزو

ایجاد کرده

۱۷۳ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲) حمایت‌ها (۱۷۳) دنبال کنندگان (۱۳۵) دنبال کرده (۱۰۲)