wishato

حافظ

رشت

۳۱ نفر دنبال‌کننده

۲ نفر دنبال‌کرده

۱۰ آرزو

ایجاد کرده

۶۶۰ آرزو

حمایت کرده
آرزوها حمایت ها دنبال کنندگان (۳۱) دنبال کرده (۲)