wishato

فاطمه گلی

تهران

یه دختر دانشجو امیدوار :)

۲ آرزو

ایجاد کرده

۹۲ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲) حمایت‌ها (۹۲) دنبال کنندگان (۴۱) دنبال کرده (۱۴)