مروارید رویایی

تهران

یه آدمی که بارها خورده زمین اما بلند شده

۴ آرزو

ایجاد کرده

۴۲ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۴) حمایت‌ها (۴۲) دنبال کنندگان (۲۵) دنبال کرده (۳۰)