یه جوون با ارزوهای بزرگ و اراده قوی برای بهبود اوضاع زندگی خودم و اطرافیانم

۱ آرزو

ایجاد کرده

۶ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۶) دنبال کنندگان (۱۹) دنبال کرده (۱۹)