دختر کویر، که با همه ی سختی ها رو پای خودش وایستاده،وکار کردن رو به خونه نشینی ترجیح میده. باهوشم وهمیشه بهترین ها رو برای چه خودم چه اطرافیانم میخوام!

۱ آرزو

ایجاد کرده

۱۳ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۱) حمایت‌ها (۱۳) دنبال کنندگان (۴۰) دنبال کرده (۳)