فاطمه فرزانه

صومعه سرا

یه خانم هنرمند که گاهی اوقات دست به قلم میشم...کلی تابلوهای خوشگل کشیدم

۰ آرزو

ایجاد کرده

۰ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۰) حمایت‌ها (۰) دنبال کنندگان (۱۹) دنبال کرده (۴۴)
Place holder icon

فاطمه فرزانه هنوز آرزویی ثبت نکرده.

Place holder icon

فاطمه فرزانه هنوز از کسی حمایت نکرده.