; پروفایل امید
wishato

امید

کرمانشاه

۷ آرزو

ایجاد کرده

۱۳ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۷) حمایت‌ها (۱۳) دنبال کنندگان (۹۹) دنبال کرده (۷۰)