wishato

erfaneh

شیراز

من عرفانه هستم از ته قلبم میخوام که ارزوهای همتون خاطره بشن💜

۳ آرزو

ایجاد کرده

۳۹ آرزو

حمایت کرده
آرزوها حمایت ها دنبال کنندگان دنبال شوندگان