wishato

شهرزاد حقی

تهران

یه راک پسند عشق نقاشی از وقتی یادم میاد نقاشی می کنم،می نویسم و شعر میگم گاهی. تازگیا اسکیت برد هم میرونم

۲ آرزو

ایجاد کرده

۴ آرزو

حمایت کرده
آرزوها (۲) حمایت‌ها (۴) دنبال کنندگان (۳۸) دنبال کرده (۱)