wishato

نازی

یزد

۴۸ نفر دنبال‌کننده

۲۴ نفر دنبال‌کرده

من یه عشق کتابم...

۱۴ آرزو

ایجاد کرده

۴۱۸ آرزو

حمایت کرده
آرزوها حمایت ها دنبال کنندگان (۴۸) دنبال کرده (۲۴)